Saunan ovet

Huoneiston ulko-ovelta asuinhuoneisiin ja muihin asumista palveleviin välttämättömiin tiloihin johtavien ovien ja kulkuaukkojen vapaan leveyden tulee olla vähintään 800 mm. Asumista palvelevia tiloja ovat mm. käymälä, pesutila ja sauna. Oven vapaalla leveydellä tarkoitetaan kulkuaukon todellista leveyttä.

Kulkuaukkoa koskevalta osalta määräykset ovat sitovia eli kaikissa 1.3.2005 tai sen jälkeen vireille tulleiden lupahakemusten perusteella rakennetuissa asuinrakennuksissa saunan kulkuaukon leveyden pitää olla vähintään 800 mm.

Lähde: Ympäristöministeriön asetus asuntosuunnittelusta

Kolme tulkintaa

Ympäristöministeriön virkamiehen mukaan saunan oven leveydestä Suomen rakentamismääräyskokoelma osa G1 on harvinaisen yksiselitteinen. Määräyksessä edellytetään 800 mm kulkuleveyttä oviaukoilta asumista palveleviin välttämättömiin tiloihin. Ohje määrittelee huoneistosaunan asumista palvelevaksi välttämättömäksi tilaksi. (4.6.2009)

Helsingin rakennuslautakunnan hyväksymän ohjeen (12.7.2005, § 278) mukaan saunatilat löylyhuoneineen tehdään esteettömiksi. Oviaukon vapaaksi leveydeksi edellytetään 800 mm.

Pirkanmaalla ainakin yhden kaupungin rakennusvalvonta tulkitsi ympäristöministeriön asetusta saunan osalta toisin kuin Helsingin rakennuslautakunta. Tulkinta tuskin oli paikallisen rakennuttajan kannalta epämieluisa, koska

  1. suunnittelu ja piirustusten muuttaminen maksaa
  2. pienemmällä kulkuaukolla varustettuja ovia sai halvalla, koska niitä ei voinut enää käyttää uudisrakentamisessa
  3. määräysten mukaiset ovet olivat aluksi kalliita.

Rakennusvalvonnan kanta

Rakennusvalvontaan tehty ensimmäinen yhteydenotto ei tuonut selvyytä siihen, miten rakentamismääryksiä tulisi soveltaa tämän taloyhtiön kohdalla. Ympäristöministeriön virkamiehen kanta oli kuitenkin selvä: "yhdenkään kaupungin rakennusvalvonta ei kävele ympäristöministeriön asetuksen yli".

Ministeriöön tehdyn yhteydenoton jälkeen myös kaupungin rakennusvalvonnasta todettiin, että kulkuaukon leveyden pitää olla vähintään 800 mm. Rakennusvalvonnasta saadun tiedon mukaan taloyhtiö maksaa kulkuaukkojen muuttamisen määräysten mukaisiksi, jos se hyväksyy rakentamismääräysten vastaisen ratkaisun.

Reklamaatio 19.10.2009

Taloyhtiömme asuntosaunat on varustettu ns. 7 ovella vaikka 1.3.2005 voimaantullut Rakentamismääräyskokoelma G 1 vaatii vapaan oviaukon leveydeksi vähintään 800 mm. Rakennuslupa on jätetty sisään 4.8.2005, päätöspäivä 30.8.2005 ja myönnetty 7.9.2005, joten yllämainitun rakentamismääräyskokoelman G 1 määräyksiä olisi pitänyt noudattaa.

Rakennuttajan vastaus reklamaatioon 23.1.2009

"Pyydämme X:n hallitukselta rakentamisvaiheen jälkeisen vakuuden vapauttamista, koska hallituksen ilmoittamat tekemättömät työt on saatettu päätökseen.

Rakennuttajan vastauksessa ei mainittu sanallakaan taloyhtiön reklamaation ensimmäistä kohtaa, jossa reklamoitiin rakennuttajaa sitovan rakentamismääräyksen vastaisesta ratkaisusta. Suullisesti saimme tiedon, että kyse on taloyhtiön ja kaupungin rakennusvalvonnan välisestä asiasta. Perustelu oli se, että rakennusvalvonta oli rakennusluvan myöntäessään antanut luvan ympäristöministeriön asetuksen vastaiselle ratkaisulle.

Edellisestä kannattaa huomioida rakennuttajan toimintatapa, jossa pöytäkirjoista ja muista kirjallisista dokumenteista "unohdetaan" säännönmukaisesti "ikävät" asiat. Tämä tekniikka toimii, koska niin harva osakas ja hallitus pitää arkistonsa järjestyksessä.

Taloyhtiön vastine 4.2.2009

  1. Olemme vastaanottaneet X Oy:n vastineen taloyhtiön reklamaatioon.
  2. Rakennuttajan tulkinnat Suomen lainsäädännön ja sen perusteella annettujen määräysten tulkinnasta poikkeavat merkittävästi ympäristöministeriön virkamiesten ja ko. ministeriön käyttämien asiantuntijoiden sekä kaupungin rakennusvalvonnan puhelimessa esittämistä tulkinnoista. Tämän vuoksi rakennuttajan taloyhtiön reklamaatioon antaman vastineen perusteella ei ole lakiin tai taloyhtiön etuun perustuvaa syytä, jonka vuoksi taloyhtiön tulisi suostua rakennuttajan vaatimukseen rakentamisvaiheen jälkeisen vakuuden vapauttamisesta.
  3. Rakennuttajan antamassa vastineessa ei oteta kantaa kaikkiin taloyhtiön reklamaatiossa esittämiin asioihin.
  4. Vastineen kirjoittajalla on virheellinen käsitys takuukorjausten tämän hetkisestä tilanteesta.
  5. Kohtien 2–4 perusteella taloyhtiö pyytää rakennuttajaa täydentämään taloyhtiön reklamaatioon antamaansa vastinetta.
  6. Taloyhtiön hallituksen jäsenet ovat varautuneet 15.02.2009 jälkeen käyttämään kohtuullisen määrän aikaa, jotta rakennuttajan vastineen rakennuttajan puolesta laativa sekä vastineen allekirjoittava X Oy:n nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö saa käyttönsä viimeisimmät, oikeat ja riittävät tiedot takuukorjausten tämänhetkisestä tilanteesta ja taloyhtiön reklamaatiossaan esittämiä asioita koskevista, rakennuttajaa velvoittavista, määräyksistä sekä niiden tulkinnoista.
  7. X Oy käytti yli kolme kuukautta vastineensa laatimiseen. Tänä yli kolmen kuukauden aikana ei tehty aikaa vieviä takuukorjauksia. Rakennuttajan mielestä kolme kuukautta on siis kohtuullinen aika laatia puutteellinen vastine reklamaatioon. Rakennuttajaa kehotetaan varaamaan tasapuolisuuden nimissä myös taloyhtiölle kohtuullinen aika hankkia mm. kirjalliset lausunnot ympäristöministeriöstä, jos rakennuttaja ei halua jostain syystä hankkia ko. lausuntoja itse.

Mikä on tilanne?

Rakennuttaja ei ole täydentänyt vastaustaan taloyhtiön reklamaatioon eikä ole hyödyntänyt tarjottua apua.

Kulkuaukon leveys on tällä hetkellä 590 mm. Kulkuaukon leventäminen vaatii 19 asunnossa kivirakenteisen suihkunurkkauksen pienentämistä 20 cm:llä. Neljässä asunnossa joudutaan siirtämään suihkuja. Vesieristeenä on käytetty muovimattoa, jonka kiinnitys alustaan on osoittautunut jo aiemmissakin korjauksissa heikoksi.

"Säästöä se on pienikin säästö" -periaate käy kalliiksi rakennuttajalle. Pientä lohtua voi tuoda se, että muutama asukas saattaa ottaa levennettyyn kulkuaukkoon alkuperäisen oven. Tämän hetken tulkinnan mukaan asukas voi näet asentaa kapeammankin oven kunhan oviaukko mahdollistaa määräysten mukaisen oven asentamisen.

Taloyhtiön hallituksen näkökulmasta tilanne on yksinkertainen – yksikään hallituksen jäsen ei ota riskiä, että joutuisi maksamaan omasta lompakostaan 24 kylpyhuoneen korjauskustannukset!