Puheäänen kuuluvuus

Kolme taloyhtiön osakasta on ottanut yhteyttä terveystarkastajaan, koska heidän taloissaan puheääni kuuluu asuntojen välillä. Tällä sivulla kuvataan, miten terveystarkastaja auttaa apua pyytävää yksityishenkilöä.

Perusongelma

Asukkaat joutuvat päivästä toiseen tahtomattaan kuuntelemaan läpi seinien kantautuvia naapureidensa keskusteluja ja varomaan omia puheitaan. Virkamiehet, joille asian olettaisi kuuluvan, pompottelevat apua pyytävää ja neuvoa kysyvää asiakastaan.

Päiväkirja

25.6.2009

Osakas A otti yhteyttä terveystarkastajaan. Hän kertoi, että olohuoneesta ja kahdesta makuuhuoneesta voi selkästi kuulla, mitä naapurissa keskustellaan. Korjauksia on tehty, mutta ongelma on edelleen olemassa. A kertoi myös, että tehtyihin mittauksiin vedoten rakennuttaja ei suostu virhettä korjaamaan.

4.7.2009

Terveystarkastaja ilmoitti kantanaan, että hänellä ei ole huomautettavaa asuntojen välisen seinän äänen eristävyyteen. Perusteluna oli se, että sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysohjeessa ei anneta ohjeita asuntojen väliselle äänen eristävyydelle. Tällä perusteella terveystarkastaja pitää rakentamismääräysten 55 db:n minimivaatimusta myös terveydensuojeluviranomaisen minimivaatimustasona.

9.7.2009

Osakas A tiedusteli, onko terveysviranomaisen kanta se, että puheääni saa kuulua, jos rakentamismääräyksissä mainittu minimivaatimus 55 db mittausten mukaan täyttyy. Osakas A myös muistutti terveystarkastajaa rakentamismääräysten muista ohjeista, joiden mukaan rakennus on suunniteltava ja rakennettava niin, että asukkaiden terveys ei vaarannu ja he voivat nukkua, levätä ja työskennellä riittävän hyvissä olosuhteissa. Osakas A totesi, että hänen mielestään tämä vaatimus ei toteudu.

3.8.2009

Osakas B otti yhteyttä terveystarkastajaan ja ilmaisi huolensa taloyhtiön asukkaiden psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. Osakas totesi kiireisen ja vaativan työelämän vastapainoksi ihmisen tarvitsevan paikan rauhoittumiseen, rentoutumiseen ja yksityisyyteen pysyäkseen hyvinvoivana ja aikaansaavana. Naapureiden keskustelun pakkokuuntelu ja samaan aikaan oman puheen kontrollointi aiheuttaa stressiä. Puheäänen kuuluminen vaikuttaa myös sosiaalisiin suhteisiin. Osakkaan B mukaan jatkuva henkinen rasitus johtaa ennen pitkää fyysisen hyvinvoinnin heikentymiseen. Unen määrän ja laadun heikentyminen on jo alkua tästä.

10.9.2009

Terveystarkastaja totesi osakkaalle A, että esitettyjen melumittausten perusteella kyse ei ole terveyshaitasta. Terveystarkastajan mukaan kyse on viihtyvyyshaitasta.

Osakkaan B yhteydenoton osalta terveystarkastajalla ei ollut käytettävissään rakennuttajan mittaustuloksia. Tämän vuoksi hän pyytää 15.10.2009 mennessä taloyhtiöltä selvitystä siitä, miten taloyhtiö aikoo selvittää huoneistojen välisen seinän ääneneristävyyden puutteita ja mahdollisia terveyshaittoja.

17.9.2009

Taloyhtiön hallitus sai ensimmäisen kerrran tiedon asiasta isännöitsijältä, kun isännöitsijä toimitti puheenjohtajalle liitteineen 14 sivuisen lausuntopyynnön.

21.9.2009

Viesti ympäristöterveyspäällikölle:

Taloyhtiömme on saanut lausuntopyynnön X:ltä. Kaksi osakasta on ottanut yhteyttä terveystarkastajaan, koska heidän taloissaan puheääni kuuluu asuntojen välillä. Taloyhtiön hallitus sai tiedon asiasta, kun isännöitsijä toimitti lausuntopyynnön 17.9.2009 taloyhtiön hallitukselle.
 
Olen lukenut liitteenä olevan lausuntopyynnön ja jutellut toisen terveystarkastajaan yhteyttä ottaneen osakkaan kanssa. Yhteydenottoni syy on se, että terveystarkastaja on erehtynyt tähän mennessä ainakin neljä kertaa yksinkertaisessa asiassa.
 
1. Terveystarkastaja luuli, että A:n asia ei kuulu hänelle.
Perusteena oli se, että X Oy:n Insinööritoimisto H Oy:ltä tilaamien mittausten mukaan ilmaääneneristysluku täyttää rakentamismääräysten minimivaatimuksen.
 
2. A:n uuden yhteydenoton jälkeen terveystarkastaja totesi, että puheääni kuuluu. Terveystarkastajan mukaan puheäänen kuuluminen ei kuitenkaan muodosta tässä tapauksessa terveyshaittaa eikä asia näin ollen kuulu hänelle. Ympäristöministeriön virkamies ja Taloyhtiö-lehti (Kevät 2009, s. 45) ovat eri mieltä.

3. Terveystarkastaja ei aikonut vastata B:n yhteydenottoon, koska terveystarkastaja erehtyi pitämään B:n tapausta samana kuin A:n.
 
4. Kohdan kolme selvittyä terveystarkastaja luuli kyseessä olevan taloyhtiön ja rakennuttajan välisestä erimielisyydestä. Terveystarkastaja oikaisi erehdyksensä, kun hän kuuli B:n olevan liikkeellä itselleen merkittävässä asiassa yksityishenkilönä.
 
X Oy ja "kaupunki y" on osoittautunut haastavaksi yhdistelmäksi, kun asukkaat pyrkivät saattamaan loppuun vuonna 2006 valmistuneen asunto-osakeyhtiön vuosikorjaukset. Onko nyt niin, että meidän pitää epäillä ympäristöterveyshuollon työntekijöiden asiantuntemusta ja motiiveja samalla tavalla kuin X Oy:n palkkaamien "konsulttien". Kehen pitää olla yhteydessä saadaksemme selvitettyä puheäänen kuuluvuuteen liittyvät kysymykset kerralla oikein? Onko tosiaan niin, että rakennusalalla luotettavaa tietoa pitää hakea kerta toisensa jälkeen pääkaupunkiseudulta? Onko terveystarkastajan tarkoitus tässä tapauksessa tehdä yksityishenkilön asian hoitamisesta niin turhauttavaa ja hankalaa, että tämä luovuttaa? Ovatko edellä kuvatut "erehdykset" seurausta sisälukutaidon tai asiantuntemuksen puutteesta vai onko ongelma kenties eettisellä ja moraalisella puolella?
 
Ympäristöterveyshuollon ja kuluttajaneuvonnan kanssa asioidessamme olemme saaneet aiemmin oikeaa tietoa eikä asioiden hoitaminen ole ollut millään tavalla hankalaa - päinvastoin. Tästä huolimatta odotan yhteydenottoa!

22.9.2009

Ympäristöterveyspäällikkö ilmoitti, että asiaa on ryhdytty selvittämään ja lähetetty konsultaatiopyyntö lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosastolle. Hän myös lupasi palata asiaan lähiaikoina.

2.10.2009

Ympäristöterveyspäällikön vastaus:

1. A:n asia ei nykyisten tietojen valossa kuulu terveydensuojeluviranomaisen toimivaltaan. H Oy:n suorittamin mittauksin on osoitettu että korjausten jälkeen huoneistojen välinen äänen eristävyys täyttää vaatimukset.

2. Terveystarkastaja ei ole suorittanut tarkastusta kohteeseen, joten hän ei ole voinut todeta puheäänen kuuluvuutta.

3. Tässä on tapahtunut erehdys. Terveystarkastajan sijainen oli loman aikana ottanut molemmat valitukset s-postistaan paperille ja laittanut ne samaan nippuun, joten terveystarkastaja piti niitä yhtenä.

4. Terveysvalvonnan kanta on, että jos äänet kuuluvat asunnosta toiseen kuten on esitetty, kyseessä on uuteen rakennukseen liittyvä rakennusvirhe, tämä pitää vain esim. riittävän laajoin mittauksin osoittaa. Tällaisen asian oikaisun vaatiminen ja virheen osoitus on hallituksen ja rakentajan välinen asia, etenkin kun saadun tiedon mukaan rakennusaikaiset takuutalletukset ovat edelleen yhtiöllä.

Terveysvalvonta on konsultoinut asiassa lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston lääninterveystarkastajaa, joka on yhtynyt terveysvalvonnan kantaan. Terveysvalvonnan toimivaltaan kuuluvat vain selkeästi todettavaa terveyshaittaa aiheuttavat olosuhteet. Puheäänen kuuluvuusongelma on enemmän rakennustekninen ja asumisviihtyvyyteen liittyvä ongelma. Puheäänen kuuluvuuteen liittyvissä asioissa on syytä olla yhteydessä meluselvityksiin erikoistuneisiin konsulttitoimistoihin. Mikäli asiassa meneillään olevan määräajan päättymisen jälkeen saadaan uutta tietoa mahdollisten terveyshaittojen aiheutumisesta, tulee terveysvalvonta ryhtymään näiltä osin terveydensuojelulainsäädännön mukaisiin toimenpiteisiin.

27.11.2009

Osakas C otti yhteyttä terveystarkastajaan. Osakas oli reklamoinut isännöitsijälle puheäänen kuuluvuudesta. Yhteydenoton liitteenä on 4.11.2009 naapurin puolelta seinän läpi kuultuja ja kirjattuja keskustelua. Osakas pyysi terveystarkastajaa ottamaan kantaa asiaan, koska isännöitsijä ja rakennuttaja eivät ole ryhtyneet minkäänlaisiin toimiin.

29.11.2009 hallituksen puheenjohtajan vastaus osakkaalle C

Kiitos yhteydenotosta! Toivon terveystarkastajan reagoivan asiaan viivyttelemättä ja täyttävän kaikki viranomaisen työlle asetetut vaatimukset unohtamatta myönteistä suhtautumista erilaisiin tiedusteluihin ja yhteydenottoihin.

Taloyhtiö on reklamoinut puheääneen kuuluvuudesta A Oy:lle. A Oy on venkoilut asian kanssa tyypilliseen tapaansa eikä Helimäen mittauksin todettua rakennusvirhettä ole edes haluttu korjata taloista A–H. Isännöitsijä on saanut tiedon, että A Oy:n X + kumppanit vievät asian käräjäoikeuteen. Isännöitsijä on välittänyt A Oy:lle toivomuksen, että asianajaja X kiirehtisi haasteen jättämistä. Teidän ei kuitenkaan pidä jäädä odottamaan tämän riidan ratkeamista.

Ympäristöterveyspäällikkö X:ltä saadun lausunnon mukaan kyse on rakennusvirheestä, jos puheääni kuuluu viestissänne kuvatulla tavalla. Teidän kannattaa hoitaa asiaa siis terveystarkastajan kanssa ja selvittää pikaisesti, miten te voitte pistää vauhtia rakennusvirheen korjaamiseen. Taloyhtiön hallitus on  ollut yhteydessä ympäristöministeriöön sekä sosiaali- ja terveysministeriöön. Myös Insinööritoimisto Kari Pesonen on tutustunut tehtyihin mittauksiin. Näiden kokemusten ja saatujen tietojen perusteella tiedän, että terveystarkastaja voi halutessaan yhdessä rakennusvalvonnan ja kuluttajariitalautakunnan kanssa pistää asioihin vauhtia.

Teidänkin veroeuroista maksetaan virkamiesten palkat, joten vaatikaa vastinetta rahoillenne!

30.11.2009 terveystarkastajan vastaus osakkaalle C

Terveystarkastaja kiinnitti huomiota siihen, että osakas oli osoittanut reklamaation isännöintitoimistolle ja isännöitsijälle. Osakas ei ollut myöskään vaatinut asiaan kirjallista vastausta. Nämä voivat olla terveystarkastajan mukaan syitä, joilla on uskallettu jättää vastaamatta osakkaan kirjeeseen.

Terveystarkastajan mukaan kaikista taloyhtiöön liittyvistä asioista vastaa taloyhtiö ja erityisesti vastuuta kantaa hallitus, siihen asti kunnes hallitukselle vuosittain myönnetään vastuuvapaus. Terveystarkastajan mielestä vastuuvapauden myöntämisen ei pitäisi ole aina itsestäänselvyys. Terveystarkastajan mukaan isännöitsijä on lähinnä toimitusjohtajan asemassa, mutta tätä ei hallituksissa usein mielletä. Hallituksissa ei myöskään tiedosteta sitä, että niiden on mahdollista toimia isännöitsijän suhteen kuten parhaaksi näkevät.

Yhteenvetona terveystarkastaja toteaa, että hallitus on se, joka vahtii osakkaan etua rakennuttajaan päin yms. Terveystarkastajan mukaan hallituksen jäsenet voivat joutua jopa henkilökohtaisesti taloudelliseen vastuuseen yhtiöön nähden, jos hallitus toimillaan tai toimimattomuudellaan aiheuttaa yhtiölle vahinkoa.

30.11.2009 hallituksen puheenjohtajan viesti terveystarkastajalle

Alla allekirjoittaneen vastaus osakkaan C yhteydenottoon (kts. 29.11.2009). Olette siirtyneet nykyiseen yksikköön tietääkseni kaupungista Y. Tunnette A Oy:n X:n ja kunnantoimiston eräiden henkilöiden "työskentelytavat". Toivottavasti te voitte auttaa teihin yhteyttä ottavaa asiakastanne sekä osaatte toimia niin kuin viranomaisen ja virkamiehen pitää toimia! 

Kumpi on oikeassa?

Terveysvalvonnan mukaan sen toimivaltaan kuuluvat vain selkeästi todettavaa terveyshaittaa aiheuttavat olosuhteet. Terveysvalvonnan mukaan puheäänen kuuluvuusongelma on "enemmän" rakennustekninen ja asumisviihtyvyyteen liittyvä ongelma. Terveysvalvonnan kanta on toki se, että jos äänet kuuluvat asunnosta toiseen kuten on esitetty, kyseessä on uuteen rakennukseen liittyvä rakennusvirhe

Sosiaali- ja terveysministeriön virkamies oli ehdottomasti sitä mieltä, että pitemmän päälle puheen kuuluvuus asuntojen välillä aiheuttaa psyykkisiä vaivoja. Psyykkiset vaivat ja niiden seurauksena syntyvät fyysiset vaivat ovat selkeästi todettavia terveyshaittoja.

Sivulla http://www.rakennusvirhe.fi/2 seurataan, miten rakennuttajan ja taloyhtiön yhteistyö toimii.